خرید سینی کابل

خرید سینی کابل

در سیم کشی ساختمان ها یک سیستم سینی کابل برای نگهداری و هدایت کابل های الکتریکی عایق مورد استفاده برای توزیع برق، کنترل و ارتباطات بکار میرود.